06.02.2020

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u primeni od 01.02.2020. godine

Vlada Republike Srbije je objavila Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji se primenjuju na sve isplate od 1. februara 2020. do 31. januara 2021. godine („Službeni glasnik RS“ broj 5 od 22.01.2020. godine ).

U nastavku je tabelarno poređenje usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za prethodnu i tekuću godinu.

R.br.   Naziv primanja Neoporezivi iznosi (RSD)
U primeni od

01.02.2020. do 31.01.2021.

U primeni od

01.02.2019. do 31.01.2020.

I Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG    
1. Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 69.789 68.488
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

*  Od 1. 1. 2020. do 31. 1. 2020. u primeni je neoporezivi iznos od 30.000 dinara.

* 30.570 11.741
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 9.970 9.784
4. Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.353 5.253
5. Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 13.248 13.001
6. Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31)

** Od 1. 1. 2020. do 31. 1. 2020. u primeni je neoporezivi iznos od 100.000 dinara.

** 101.900
II Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG    
1. Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 3.988 3.914
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.394 2.349
3. Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom – tačka 5) 6.980 6.850
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 39.881 39.137
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 9.970 9.784
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 19.939 19.567
7. Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 69.789 68.488
III Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje    
1. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 5.984 5.872
IV Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG    
1. Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 101.900 100.000
V Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG    
1. Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 13.248 13.001

 

Usklađivanje se vrši jednom godišnje, stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši.

Iznosi se usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike

Vlada Republike Srbije u Službenom glasniku RS objavljuje usklađene dinarske iznose koji se primenjuju od prvog dana narednog meseca po objavljivanju.