Obračun zarada

Obračun zarada sigurno je jedan od najkompleksijih  i  najosetljivijih računovodstvenih poslova. Praćenje i pridržavanje svih zakonskih propisa koji ih uređuju, zbog svog obima i učestalih izmena, zahteva velike napore svih koji su uključeni u obračune, kako nas računovođa tako i programera koji moraju neprestano prilagođavati aplikaciju za obračun.

Glavni razlozi zbog kojih sve više kompanija odlučuje da  nam poveri obračune zarada jeste ušteda troškova na usavršavanje zaposlenih i unapređenje softvera, uz činjenicu da izdvojeni obračun omogućava potpunu tajnost zarada.

Osnovne prednosti izdvojenog obračuna zarada su:

SIGURNOST jer se rizici vezani za zakonski zahtevan i promenljiv proces obračuna dohodaka u potpunosti prebacuju na CMS Računovodstvo.

SMANJENJE TROŠKOVA rada, troškova edukacija, pretplata na stručne časopise, smanjenja IT troškova i sl.

STRUČNOST proizašla iz kontinuiranog praćenja učestalih promena zakonodavstva, lokalnih propisa kao i sudske prakse, konstantne edukacije.

STALNA DOSTUPNOST usluge obračuna plata zbog čega nećete zavisiti  o korišćenju godišnjih odmora, bolovanja i drugih izostanaka svojih zaposlenih.

Obračun zarada - cmsračunovodstvo

Usluge obračuna zarada

 • obračun zarada zaposlenih (obračun bruto zarade, poreza i socijalnih doprinosa na zarade iz zarada zaposlenih) i prevoza
 • obračun porodiljskog i trudničkog bolovanja i priprema dokumenata za refundaciju
 • obračun poreza i doprinosa na ugovore o delu
 • obračun poreza i doprinosa na autorske honorare
 • obračun poreza i doprinosa kod ostalih ugovora sa fizičkim licima
 • priprema i podnošenje svih obrazaca za poreze i socijalne doprinose Poreskoj upravi
 • godišnji izveštaj PPP o isplaćenim porezima po odbitku
 • obračun poreza na dohodak građana po drugim osnovama (npr. putni nalozi)
 • obračun subvencija prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje (INSZ obrasci itd.)
 • obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama
 • povremene obustave, obračun stimulacija i destimulacija zarada
 • generisanje elektronskih naloga za plaćanje
 • generisanje elektronskih poreskih obrazaca

Usluge prijave i odjave zaposlenih

Klijentima nudimo i uslugu prijave i odjave zaposlenih na penziono i zdravstveno osiguranje kod nadležnih institucija.

Izrada dokumentacije iz oblasti radnog prava

U saradnji sa advokatskom kancelarijom, a vezano za radne odnose, na raspolaganju vam je i izrada kompletne radne dokumentacije za pravna lica kao što je:

 • izrada pravilnika o radu
 • pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • ugovora o radu uključujući i anekse ugovora i dr.
 • saveti u vezi sa radnim pravom, socijalnim osiguranjem i oporezivanjem (npr. optimiziranje uslova zaposlenja, opcija prilikom otkaza i sl.)

Izrada dokumentacije vezano za bezbednost i zdravlje na radu

Našim klijentima takođe na raspolaganju stoji licencirana firma iz oblasti bezbenosti i zdravlja na radu za izradu kompletne dokumentacije i praćenje svih propisa vezano za ovu oblast.

Na ovaj način smo obezbedili klijentima mogućnost izrade kompletne dokumentacije vezano za radno-pravne odnose i zapošljavanje na jednom mestu.