16.03.2023

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

Vlada Republike Srbije je objavila Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana koji se primenjuju na sve isplate od 1. februara 2023. do 31. januara 2024. godine.

U nastavku je tabelarno poređenje usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za prethodnu i tekuću godinu.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana U primeni od 01.02.2022. do 31.01.2023. U primeni od 01.02.2023. do 31.01.2024.
1) u članu 9. stav 1:
– pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice (tačka 9) 76.281,00 87.799,00
– stipendije i krediti učenika i studenata (tačka 12) 33.413,00 38.458,00
– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport (tačka 13) 10.898,00 12.544,00
– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva (tačka 29) 5.851,00 6.735,00
– novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca (tačka 30) 14.480,00 16.666,00
– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (tačka 31) 111.380,00 128.198,00
2) u članu 18. stav 1:
– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (tačka 1) 4.359,00 5.017,00
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2) 2.617,00 3.012,00
– naknada prevoza na službenom putovanju (tačka 5) 7.630,00 8.782,00
– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 7) 43.591,00 50.173,00
– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (tačka 8) 10.898,00 12.544,00
– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad (tačka 9) 21.794,00 25.085,00
– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (tačka 9a) 76.281,00 87.799,00
3) u članu 21a stav 2:
– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 6.541,00 7.529,00
4) u članu 83. stav 4:
– pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1) 111.380,00 128.198,00
5) u članu 85. stav 1:
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 11) 14.480,00 16.666,00
6) u članu 15a:
Neoporezivi iznos zarade
* ovaj iznos se ne menja u odnosu na postojeći jer je promenjen od 1. januara 2023. godine
19.300,00 21.712,00