19.04.2021

Rok za podnošenje poreske prijave za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana u 2020. godini je do 17.05.2021. godine

Fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak za 2020. godinu dužno je da preda poresku prijavu PPDG-2R elektronskim putem, preko portala ePorezi, najkasnije do 17. maja 2021. godine.

Podaci potrebni za obračun poreske obaveze nalaze se u PO-PPP potvrdama koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2021. godine za prethodnu godinu.

Na osnovu predate poreske prijave, Poreska uprava izdaje građanima rešenja, na osnovu kojih se vrši plaćanje ovog poreza.

Građani Republike Srbije koji su tokom 2020. godine ostvarili zbir dohodaka (prihoda iz različitih izvora) veći od  2.987.424,00 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu (porez na „ekstra prihod“).

Građani čije je zbir dohodaka ostvaren tokom 2020. godine manji od ovog iznosa nemaju poreske obaveze po ovom osnovu.

Porez plaćaju rezidenti Republike Srbije (na dohodak ostvaren u Republici i dohodak ostvaren u inostranstvu) i nerezidenti (na dohodak ostvaren u Republici).

zbir dohotka za oporezivanje ulaze sledeći prihodi ostvareni u 2020. godini:

(1) zarada iz čl. 13. do 15b Zakona o porezu na dohodak građana;

(2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona;

(3) oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;

(4) oporezivi prihod od nepokretnosti iz člana 65v Zakona;

(5) oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

(6) oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

(6a) oporezivi prihod od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b Zakona;

(7) drugi oporezivi prihodi iz člana 85. Zakona;

Zarade i oporezivi prihodi paušalno oporezovanih preduzetnika, kao i prihodi pod tačkama 3, 6 i 7 umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret lica koje je ostvarilo prihod. Neto prihod preduzetnika koji vode poslovne knjige umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici. Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret preduzetnika koji se opredelio za zaradu. Praktično, u zbir ulaze neto iznosi prihoda.

Dividende (učešća u dobiti) koje ostvare osnivači se ne nalaze na ovom spisku, tako da one ne uvećavaju godišnji zbir dohotka za oporezivanje.

Paušalno utvrđen prihod iz rešenja Poreske uprave ulazi u zbir godišnjeg dohotka za oporezivanje.

Ukoliko preduzetnik paušalac obavlja samo samostalnu delatnost, i nema drugih prihoda, on verovatno neće biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak. Naime, iznos paušalno utvrđenog prihoda iz rešenja Poreske uprave po pravilu je ispod godišnjeg cenzusa za oporezivanje.

Međutim, ukoliko preduzetnik paušalac ostvaruje i druge prihode (zarada iz radnog odnosa kod drugog poslodavca, prihodi od davanja u zakup pokretne i nepokretne imovine itd) on može biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak.

Obračun osnovica se oporezivanje se vrši na sledeći način:

Fizičko lice treba da sabere iznos prihoda iz različitih izvora (zarada, neto prihod od samostalne delatnosti, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, zakupnine od izdavanja nepokretne i pokretne imovine itd) u neto iznosima, na način predviđen Zakonom. Od dobijenog zbira oduzima se neoporezivi iznos od  2.987.424,00 dinara.

Ostatak predstavlja oporezivi prihod, na koji se obračunava porez po progresivnoj stopi:

  • porez od 10%, do iznosa od 5.974.848 dinara
  • porez od 15% na iznos preko 5.974.848 dinara.

Ukoliko želite da lično predate prijavu, potreban vam je pre svega elektronski sertifikat. Od dokumentacije, potrebne su vam PPP potvrde o isplaćenim prihodima tokom 2020. godine radi obračuna osnovice poreza, kao i lična dokumenta izdržavanih članova porodice, ukoliko koristite odbitke za njih.

Prijavu, takođe, može da pripremi i preda knjigovođa, uz vaš elektronski sertifikat ili ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave u vaše ime.