02.02.2024

Rok za evidentiranje PDV-a na SEF-u je skraćen na 10 dana od završetka poreskog perioda

Od poreskog perioda januar 2024. godine za mesečne, odnosno od prvog kvartala 2024. godine za tromesečne obveznike PDV-a, skraćuje se rok za podnošenje pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a na SEF-u, na rok od 10 dana od dana završetka poreskog perioda.

Poreski obveznik je u obavezi da u Pojedinačnoj evidenciji evidentira promet za koji nije izdata eFaktura do isteka roka za evidenciju na SEF-u. U periodu od evidentiranja PDV-a na SEF-u do predaje poreske prijave moguće su korekcije Pojedinačne i Zbirne evidencije po osnovu naknadnih događaja vezanih za ostvaren promet.

Rok za predaju PDV prijave i plaćanje PDV nije se menjao (ostaje 15 dana nakon isteka poreskog perioda). 

Predviđeno je da nakon 31.08.2024. godine, poreski dužnici evidentiraju i prethodni PDV na SEF, što će predstavljati preliminarnu POPDV prijavu. Za sada nisu poznati detalji, ono što je poznato jeste da će rok biti 10 dana od isteka poreskog perioda, i da će se evidentirati sav prethodni PDV bez obzira da li je sa ili bez prava na odbitak.

U zakonske odredbe uneta je mogućnost brisanja korisnika sa SEF-a, koja do sada nije bila predviđena. Detalji će buti definisani u podzakonsom aktu čije se donošenje očekuje uskoro.

Od 01.01.2024. godine počinje primena Uredbe o tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i arhiviranje arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku. 

Sva privredna društva koja stvaraju ili primaju dokumenta u elektronskom obliku, biće dužna da primenjuju odredbe ove Uredbe kako bi omogućili pouzdano čuvanje elektonskih dokumenata. Od primene Uredbe oslobođeni su preduzetnici.