27.04.2020

Program ekonomskih mera za pomoć privredi u cilju ublažavanja posledica nastalih usled virusa COVID-19

Donet je pravni okvir za primenu Programa ekonomskih mera koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 54/2020. Objavljene su tri uredbe, kojima je uređen pravni okvir za primenu ovog programa, a one glase:

 

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 obuhvata sledeće mere:

  • Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privredne subjekte do 4. januara 2021. godine (napomena: privredni subjekti koju nisu isplatili doprinose za mart, ovu meru će koristiti za mart, april i maj 2020. godine, a privredni subjekti koji su već isplatili doprinose za mart, uz prilaganje poreske prijave za aprilsku zaradu moći će da koriste mere pomoći za april, maj i jun 2020. godine). Ove obaveze, privredni subjekti će moći da isplate u 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.
  • Isplata pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva
  • Isplata pomoći u visini 50% minimalne zarade za velike privredne subjekte
  • Odlaganje dospelosti plaćanja akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj 2020. godine, do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu. Ove obaveze će moći da se isplate u 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.
  • Oslobađanje od plaćanja PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza na promet dobara, odnosno usluga koji bez naknade privredni subjekti izvrše Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini. Primenjuje se na sve isporuke sa danom prometa u periodu od dana uvođenja do dana prestanka vanrednog stanja u Republici Srbiji (od 15. marta 2020. godine, pa do dana prestanka vanrednog stanja).

 

Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19.

Program se odnosi na dodelu kreditnih sredstava privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog i privrednog sistema.

Pravo na korišćenje ovog programa imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

 

Uredba o pustupku izdavanja dužničkih hartija od vrednosti

Ova uredba će se primenjivati u svim slučajevima kada je privredno društvo donelo odluku o izdavanju dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji uvedenog zbog opasnosti od pandemije COVID-19, odnosno u roku od 180 dana od dana prestanka vanrednog stanja u Republici Srbiji.

 

Treba napomenuti da se navedene mere koriste u celosti ili se ne koriste uopšte, što znači da kada se privredni subjekt prijavi za korišćenje ovih mera, ne može da bira pojedinačne mere koje bi koristio, a da izostavi ostale mere.

Takođe treba imati u vidu da ukoliko firma smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene na određeno, kojima je ugovor zaključen pre 15. marta 2020. godine a istekao pre 31.10.2020. godine, gubi pravo na sve pogodnosti propisane uredbom.

S toga, ukoliko privredni subjekt prekrši neki od uslova navednih u ovim uredbama, gubi pravo na pogodnosti i dužan je da plati poreze i doprinose i izvrši povraćaj direktnih davanja, sa pripadajućom kamatom, najkasnije u roku od 5 dana.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta, ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine.

Gubitak prava se proverava svakog poslednjeg dana u mesecu, počev od aprila 2020. godine, zaključno sa oktobrom 2020. godine. S tim da se može kontrolisati i nakon 31. oktobra 2020. godine (za porez u roku od 5 godina, a za doprinose bilo kada jer ne zastarevaju).