16.03.2021

Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru

Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 utvrđen je Uredbom (Službeni glasnik RS, broj 11/2021) koja definiše sledeća davanja:

  1. u aprilu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada privredni subjekt podneo Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD) za obračunski period februar 2021. godine, do 31. marta 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos počev od dana stupanja na snagu Programa tj. do 31. marta 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine; Iznos = 15.450 RSD (po zaposlenom)
  2. u maju 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada privredni subjekt podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2021. godine, do 30. aprila 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 30. aprila 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine; Iznos = 15.450 RSD (po zaposlenom)
  3. u junu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2021. godine, do 31. maja 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 31. maja 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine. Iznos = 15.450 RSD (po zaposlenom)

Napomena:

  1. Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za 1 (jedan), osim u slučaju kada preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik ili preduzetnik drugo lice imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije.
  2. Broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca, a koje isplate imaju oznaku vrste prihoda (OVP) od 204 do 211 (Bolovanje preko 30 dana, koje se refundira poslodavcu iz RFZO).
  3. Privredni subjekt u privatnom sektoru može da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.
  4. Privredni subjekt u privatnom sektoru prihvata isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.
  5. Izjava iz prethodnog stava daje se posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru koji prihvate direktna davanja utvrđena Programom, vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu (u daljem tekstu: račun za isplatu direktnih davanja) kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

  1. Privredni subjekt koji u momentu stupanja na snagu Programa ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke iz prethodnog stava kod koje će mu biti otvoren COVID račun
  2. Za otvaranje i vođenje računa za isplatu direktnih davanja i COVID računa, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim računima, Uprava za trezor i banka ne mogu naplatiti naknadu, niti druge troškove
GUBITAK PRAVA NA DIREKTNA DAVANJA:

Privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom proverava Poreska uprava svakog poslednjeg dana u mesecu počev od meseca marta 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, s tim da se ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom može kontrolisati i nakon 30. septembra 2021. godine u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisnim zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja propisana Programom dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.

Povraćaj direktnih davanja iz prethodnog stava vrši se na račun za isplatu direktnih davanja otvoren za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

Ukoliko privredni subjekt koji je izgubio pravo na direktna davanja ne izvrši povraćaj sredstava na način naveden u prethodnom stavu, povraćaj sredstava će se izvršiti na osnovu rešenja Poreske uprave, shodnom primenom propisa kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.