25.12.2020

Prava poslodavca o davanju poklona za Novu godinu i Božić

Prema odredbi člana 119. stav 2. Zakona o radu, poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon (u novcu ili robi) za Novu godinu i Božić u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Poslodavac koji mogućnost davanja poklona nije uredio opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, može doneti posebnu odluku o obezbeđivanju novogodišnjih poklona deci zaposlenih, saglasno članu 119. stav 2. Zakona o radu. Odluku o davanju poklona za Novu godinu i Božić deci zaposlenih donosi direktor ili drugo ovlašćeno lice.

Poslodavac, opštim aktom ili ugovorom o radu, utvrđuje:

 1. za koju decu se obezbeđuje poklon (za decu zaposlenog – rođenu u braku ili van braka, usvojenu i sl.)
 2. do koje godine života deteta se obezbeđuju pokloni
 3. vrednost poklona (do kog iznosa)
 4. oblik davanja (u novcu ili u robi)
 5. kada se dodeljuju pokloni.

U slučaju kada su kod istog poslodavca zaposlena oba roditelja, potrebno je definisati da li dete ima pravo na jedan ili dva poklona. Imajući u vidu da svaki od roditelja kao zaposleni kod poslodavca, pojedinačno ostvaruje sva prava iz radnog odnosa, smatra se da je potrebno obezbediti dva poklona, ovakav stav potvrđen je mišljenjem Ministarstva rada i socijalne politike broj 011-00-46/2010-02 od 6.5.2010. godine.

Poslodavac može da predvidi i davanje poklona za Novu godinu i Božić:

 1. deci poslovnih partnera
 2. penzionisanim radnicima
 3. licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca.

Pokloni deci zaposlenih kada se isplaćuju do neoporezivog iznosa nemaju tretman zarade zaposlenog, saglasno članu 105. stav 3. Zakona o radu, kojim je propisano da primanja zaposlenih po ovom osnovu ne predstavljaju zaradu zaposlenih.

Članom 18. stav 1. tačka 8) Zakona, propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenih po osnovu poklona deci zaposlenih starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 9.970,00 dinara na godišnjem nivou po jednom detetu.

Navedeni neoporezivi iznos primenjuje se od 1. febraura 2020. godine do 31. januara 2021. godine.

Ukoliko poslodavac odluči da poklone daje odvojeno za Novu godinu i Božić, ima pravo samo jednom da iskoristi neoporezivi iznos. Ukoliko pokloni u zbiru iznose preko neoporezivog iznosa, iznos preko neoporezivog iznosa se oporezuje kao zarada zaposlenih. Takođe, u slučaju isplate poklona za Novu godinu i Božić deci zaposlenih starosti preko 15 godina, celokupni iznos isplate ima poreski tretman zarade, na koju se plaćaju porez i doprinosi.

Poslodavac, osim isplate u gotovom novcu, može ovo davanje izvršiti i u robi – kao poklon paketiće. Ako se pokloni daju u robi, kao poklon paketići, tržišnu vrednost robe čini:

 1. za robu koja je kupljena od drugog dobavljača, bilo u maloprodaji ili veleprodaji – nabavna cena sa pripadajućim PDV
 2. za proizvode iz sopstvene proizvodnje – cena koštanja sa pripadajućim PDV, u momentu kada se davanje poklona vrši.

Poslodavac takođe može da predvidi i davanje poklona za Novu godinu i Božić:

 1. deci poslovnih partnera
 2. penzionisanim radnicima
 3. licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca (poslovnim partnerima).

U ovom slučaju ne plaća se porez na dohodak građana na druge prihode, ukoliko je vrednost poklona datog jednom licu do 13.248,00 dinara.

Navedeni neoporezivi iznos primenjuje se od 1. febraura 2020. godine do 31. januara 2021. godine.

Oporezivi prihod čini razlika između vrednosti poklona i neoporezivog iznosa, bez umanjenja normiranih troškova. Na oporezivi prihod plaća se porez po stopi od 20% kada Poreski obveznik namenski kupuje poklon-paketiće za decu zaposlenih i poslovnih partnera. Pri toj nabavci PDV iskazan na računu dobavljača NE koristi kao prethodni porez, jer se ne radi o nabavci dobara za potrebe obavljanja delatnosti. U ovom slučaju na davanje tih poklona ne obračunava PDV.