06.02.2020

Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica od 01.01.2020.

Od 1. januara 2020. godine predviđeno je uvođenje novih olakšica po osnovu zapošljavanja tzv. kvalifikovanih novozaposlenih lica – lica koja tokom cele 2019. godine nisu radila u radnom odnosu niti jedan dan.

Ove izmene se tiču oslobođenja obaveza plaćanja poreza na zarade, i oslobađanja obaveze plaćanja doprinosa za PIO. Poslodavci neće morati da obračunavaju i plaćaju pune poreze i doprinose i zahtevaju povrat, već će u startu obračunavati i plaćati umanjeni porez i doprinose.

Olakšice će se primenjivati u periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2022. godine.

Odredbom su predviđena dva perioda za zapošljavanje. U okviru kojih poslodavac treba da zaključi sa kvalifikovanim novozaposlenim licem ugovor o radu i da ga prijavi na obavezno socijalno osiguranje. 

 

I PERIOD ZAPOŠLJAVANJA KVALIVIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH JE 01.01.2020. – 30.04.2020.

Tokom ovog perioda poslodavci koji zaposle lice koje nije imalo zasnovan radni odnos u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, ni jedan dan na osnovu ugovora o radu, ostvaruju pravo na olakšicu. U ovom slučaju kvalifikovanim novozaposlenim smatraju se oni koji su tokom 2019. godine bili:

(1) nezaposleni

(2) svršeni studenti

(3) preduzetnici

(4) osnivači koji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos

(5) lica koja su bila angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po ugovoru o delu, o dopunskom radu, pravima i obavezama direktora, stručnom osposobljavanju ili usavršavanju, odnosno po bilo kom osnovu, a da je u pitanju rad van radnog odnosa

 

Da bi poslodavac ostvario olakšicu, potrebno je da u navedenom periodu:

1. sa novozaposlenim zaključi ugovor o radu,

2. prijavi novozaposlenog na obavezno socijalno osiguranje.

 

II PERIOD ZAPOŠLJAVANJA KVALIVIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH JE 01.05.2020. – 31.12.2020.

Poslodavci koji tokom ovog perioda zaposle lice koje nije imalo zasnovan radni odnos u periodu od 1. januara do 30. aprila 2020. godine, ni jedan dan, niti je bilo preduzetnik, ostvaruju pravo na olakšicu.

Uslovi za ostavarenje olakšice se u odnosu na I period razlikuju samo u tome što poslodavac ne može ostvariti pravo na olakšicu ukoliko zaposli lice koje je tokom 2019. godine bilo preduzetnik (ova olakšica je moguća samo u I periodu od 01.01.2020. do 30.04.2020. godine).

Zakonom još nije propisano kako će poslodavac i zaposleni da dokazuju status tokom 2019. godine.

U nastavku je prikaz stopa oslobođenja od poreza i doprinosa:

 

OSLOBOĐENJE OD POREZA I DOPRINOSA PO GODINAMA
  2020. 2021. 2022.
Porez na zaradu 70% 65% 60%
Doprinosi za PIO 100% 95% 90%

 

Treba napomenuti da olakšice neće važiti samo za poslodavce koji prvi zaposle ova lica, već će se pravo na olakšice prenositi, tokom trogodišnjeg perioda važenja olakšica, i na svakog narednog poslodavca.