22.12.2022

Obaveza plaćanja poreza u roku dospelosti, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja opomene

12.12.2022. godine su donete izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje između ostalog sadrže i odredbu kojom se utvrđuje da Poreska uprava može pokrenuti proces prinudne naplate dospele poreske obaveze, u roku od 5 dana od dana prijema opomene, što implicira da zahtev za preknjiženje ili reprogram koji nisu realizovani u ovom roku neće odložiti obavezu plaćanja.

 

Ukoliko obveznik ne plati porez u propisanom roku kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini 10% – 50% iznosa dugovanja, odnosno ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

 

Što znači da će se navedene kazne primenjivati i na “sitna dugovanja” u vidu neizmirenih kamata ili preostalih dugovanja.  Vodite računa o stanju na poreskim računa i rokovima plaćanja.

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji: „Sl. glasnik RS“, br. 138/2022

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Član 77

„Poreska uprava može, poreskom obvezniku koji nije platio porez, a koji je dospeo za plaćanje, odnosno sporedno poresko davanje u roku iz opomene, da pošalje upozorenje pisanim ili elektronskim putem, kao i sms porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da dospelu a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja upozorenja.

Ako poreski obveznik nije platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, u roku iz člana 71. stav 2. ovog zakona, odnosno u roku iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava počinje postupak prinudne naplate poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, donošenjem rešenja o prinudnoj naplati poreza.

U rešenju iz stava 2. ovog člana navodi se osnov poreskog duga, njegov preostali neplaćeni iznos iz opomene iz člana 71. ovog zakona dostavljene poreskom obvezniku, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana donošenja rešenja, a poreski obveznik se obaveštava o svojim pravima u postupku prinudne naplate.“

 

Član 177

„Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji podnese poresku prijavu, ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

Ako odgovorno lice u poreskom obvezniku – pravnom licu iz stava 1. ovog člana, u roku od dve godine od dana pravosnažnosti osuđujuće presude za prekršaj iz člana 177. st. 1, 2, 3. i 5. ovog zakona učini isti prekršaj, može se, uz novčanu kaznu, izreći i zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do tri godine.“