06.02.2020

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla od 01.01.2020.

Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik RS, broj 86 od 6.12.2019. godine) u kojem je, između ostalog predviđena dopuna člana 18. stav 1. tačka 1), koja se odnosi na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada. Predviđene su sledeće opcije za poslodavce:

 

KUPOVINA MESEČNIH PREVOZNIH KARATA ZA ZAPOSLENE

Ukoliko se poslodavac odluči za opciju kupovine prevoznih karata za zaposlene, bira najekonomičniji vid naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla, jer nema dodatnih troškova.

Ova opcija nije poželjna za zaposlene jer uskraćuje pravo izbora prevoza kojim će dolaziti i odlaziti sa posla.

 

ISPLATA NAKNADE UZ SAKUPLJANJE RAČUNA ZA PREVOZ ZAPOSLENIH

Izborom ove opcije, poslodavac je u obavezi da prikuplja račune kao dokaz da je isplaćena naknada zaista iskorišćena za prevoz, čime bi dokumentovao trošak i time ispunio uslov za korišćenje neoporezivog iznosa.

Ova opcija nije najekonomičniji vid jer iziskuje i dodatne troškove u vidu zaposlenja radnika koji bi prikupljali račune i vodili pomoćne evidencije.

Zaposlenima se pruža veća sloboda izbora prevoza kojim će dolaziti i odlaziti sa posla, ali su uskraćeni zaposleni koji se odluče da na posao dolaze biciklom, peške, ili drugim načinom koji se ne može dokumentovati prevoznom kartom ili računom.

 

ISPLATA NAKNADE UZ PLAĆANJE POREZA

Ova opcija podrazumeva da poslodavac zaposlenima isplaćuje naknadu za troškove prevoza uz plaćanje poreza na dohodak, ukoliko se ti troškovi ne dokumentuju.

Ukoliko poslodavac odluči da ne prikuplja račune kojima bi dokumentovao trošak u obavezi je da plati porez na naknadu za prevoz, koju isplati zaposlenima. 

Izborom ove opcije poslodavac ima dodatni trošak za porez od 11,11% na neto iznos isplaćene naknade za prevoz.

Ova opcija može biti najekonomičnije rešenje ako se uporede troškovi radne snage za prikupljanje i evidenciju računa za prevoz u odnosu na trošak za plaćanje poreza.

Zaposlenima ova opcija pruža apsolutnu slobodu izbora načina dolaska na posao i odlaska sa posla.

 

Treba napomenuti sledeće:

Nema nikakvih drugih troškova za poslodavca koji se odluči da ne dokumentuje troškove prevoza zaposlenih. Naime, bez obzira na eventualno uvođenje odredbe o dokumentovanju troškova u smislu korišćenja neoporezivog iznosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, to se nikako ne odnosi na pojam nedokumentovanog troška u smislu Zakona o porezu na dobit.

Naknada troškova prevoza zaposlenih ne može ni u kom slučaju biti nedokumentovan trošak iz člana 7a tačka 1) Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Radi se o trošku koji se uvek priznaje u poreskom bilansu u poreskom periodu kada je izvršena isplata, shodno članu 9. stav 2. Zakona.