19.04.2021

Izmena Uredbe o obaveznoj fiskalizaciji od 01.01.2022. godine

Prema novoj Uredbi koja je doneta u okviru izmena propisa o fiskalizaciji, od 01.01.2022. godine fiskalni uređaj će morati da nabave svi koji plasiraju dobra i usluge fizičkim licima, a nisu u sledećim kategorijama/delatnostima:

(1) prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijacama

(2) isporuka gasa, telefona, električne enegrije, vode, uz obračun potrošnje preko mernih uređaja

(3) komunalne delatnosti

(4) stari i umetnički zanati

(5) prodaja preko putujućih trgovaca

(6) aktivnosti čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila

(7) gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

(8) taksi prevoz;

(9) uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;

(10) poštanske aktivnosti javnog servisa;

(11) telekomunikacije;

(12) finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

(13) osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

(14) pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

(15) pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

(16) veterinarske delatnosti – primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

(17) obavezno socijalno osiguranje;

(18) obrazovanje, osim delatnosti iz grane – Ostalo obrazovanje;

(19) zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

(20) socijalna zaštita sa smeštajem

(21) socijalna zaštita bez smeštaja

(22) delatnost verskih organizacija

Dakle, web shopovi, škole jezika, kreativne radionice i animacija dece, škole računara, građevinske firme, fotografi, servisi, frizeri i kozmetičari, kao i mnogi drugi koji pružaju usluge i prodaju dobra fizičkim licima moraće da se fiskalizuju od početna naredne godine. 

Doneta Uredba važi od 10.04.2021. godine a počinje da se primenjuje od 01.01.2022. godine. I može se uočiti da je spisak delatnosti značajno smanjen u odnosu na prvobitnu Uredbu.

Takođe treba imati u vidu da se obavezna evidencija na fiskalnoj kasi odnosi na prodaju fizičkim licima bez obzira na to da li se naplata vrši u gotovom novcu ili na račun, da li je prodavac u PDV-u ili ne, dok se za prodaju dobara i usluga pravnim licima i preduzetnicima ne mora vršiti evidencija na fiskalnoj kasi.